Inwokacja do Elohim Astrei dla oczyszczenia polskiego narodu

Instrukcja Astrei dotycząca korzystania z inwokacji 

Moi Kochani, chcę Wam dać kolejną dyspensę, a mianowicie, że Ja, Astrea, będę sponsorowała nową inwokację, która może Wam pomóc oczyścić każdy naród i którą Wy, oczywiście, tutaj w Korei możecie użyć do oczyszczenia swojego narodu. Pokieruję jednak mym posłańcem, aby wykreował tę inwokację w sposób uniwersalny, aby mogła ona być użyta dla każdego narodu i dlatego przyrzekam, że gdy dwie lub trzy osoby zbiorą się, aby wygłosić ją na rzecz swego narodu, Ja pomnożę światło, które przywołają, przez czynnik, który ustalę widząc zaangażowanie wygłaszających i potrzeby danego narodu. Jest to znacząca szansa dla wszystkich, którzy są gotowi podjąć wysiłek, aby dokonać oczyszczenia swego narodu. 

UWAGA: Możesz dostosować tę inwokację do specyficznych uwarunkowań w Twoim narodzie i, przykładowo, powiedzieć: Ukochana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują przywiązanie ludzi w Polsce do… 

Dla najlepszego efektu inwokację i osobiste wołanie należy wygłaszać na głos będąc jednocześnie skupionym w swym Sercu. 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wołamy do Elohim Astrei o przejęcie przewodnictwa nad Europą Wschodnią i Polską i sprawienie, aby swoim Kręgiem i Mieczem pochłonęła wszystkie nieczyste energie, unieszkodliwiła wszystkie upadłe istoty, demony i twory /świadomości zbiorowej/ oraz uwolniła ludzi od i ku… 

– od wszelkich sił totalitaryzmu,

– od wszystkich duchów ciemności, okradających narody, w tym Polskę, z ich duchowego światła,

– od wszelkiego lęku przed poczuciem, że nie są one wystarczająco dobre, że nie są zdolne, aby sami sobą rządzić, czy też, że nie mogą doznać łaski Boga,

– od wszelkiej manipulacji ze strony elity władzy, która powoduje, iż [część z nich] wierzy, że komunizm rozprzestrzeniłby pokój i szczęście na całym świecie,

– od wszelkiej skłonności do obwiniania kogoś innego za swoją niedolę, łącznie z pragnieniem obwiniania i ukarania za to innych narodów,

– od wszelkiego poczucia, że nic nigdy się nie zmieni, że ludyie nie mogą się wznieść ponad swoją przeszłość i że oni sami i ich narody są skazane na niepowodzenie,

– od wszelkiego poczucia, że są oni w jakiś sposób niepełnowartościowi, od poczucia, iż sami nie mogą się rządzić i że są bezsilni, aby móc polepszyć swój los,

– od poczucia, iż rządzenie narodami leży w gestii kogoś innego i że potrzebują oni silnych przywódców, aby ich skłaniali do tego, jak powinni postępować,

– od wszelkiego poczucia, że nie muszą brać odpowiedzialności za swoją sytuację, od poczucia, że mogą obwiniać państwo lub siły zewnętrzne za swoją niedolę i od przeświadczenia, że jednostka nie może niczego zmienić,

– od poczucia, że Boga nie ma, i że nie istnieje żadna wyższa prawda czy moralna zasada,

– od wszystkich uzależnień, szczególnie od alkoholu, tytoniu, narkotyków, swobody seksualnej i spożywania nieczystej żywności,

– od świadomości śmierci, która powoduje, że Wschodni Europejczyk i Polak widzi siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga,

– od wszelkiego poczucia, iż są oni zacofani w rozwoju i niezdolni do rządzenia sami sobą,

– od poczucia, iż dzień wczorajszy był we wszystkim lepszy od dnia dzisiejszego,

– od wszelkiego lęku przed zajęciem stanowiska za tym, co prawe,

– od wszystkich kłamstw komunizmu / marksizmu oraz od przeświadczenia, że państwo powinno się o nich zatroszczyć,

– od wszelkiego lęku przed utratą swego życia dla Chrystusa,

– od przeświadczenia, że państwo może zaplanować każdy aspekt życia,

– od iluzji, że nie są oni warci Bożej obfitości – że nie mogą żądać ekonomicznej wolności,

– od iluzji, że mogą ustanowić pokój używając siły,

– ku możliwości dostrzeżenia faktu, że silny przywódca, którego potrzebują jest Chrystusem w ich własnym wnętrzu. Zatem prawdziwym przywódcą Europy Wschodniej, w tym Polski, jest Bóg,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy na najwyższych szczeblach rządów i we wszystkich władzach lokalnych,

– od wszelkich prób przemienienia krajów Europy Wschodniej w państwa totalitarne, zastępujące komunizm inną formą dyktatury,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy we wszystkich aspektach narodowych gospodarek,

– od próby manipulowania gospodarką dla przejmowania pieniędzy ludności i przekazywania ich w ręce wąskiej elity,

– od prób powrotu do państwowej własności środków produkcji,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w wojsku,

– od wszelkiego wykorzystywanie żołnierzy i wszelkich prób budowania oraz poszerzania arsenałów nuklearnych dla celów międzynarodowego szantażu,

– od wszelkiego ryzyka związanego z bronią nuklearną wpadającą w niepowołane ręce,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w służbach wywiadowczych,

– od wykorzystywania tajemnic państwowych dla usprawiedliwiania łamania praw człowieka i przywracania w narodach rządów totalitarnych,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w mediach i systemie edukacji.

– od wszelkich prób zniesienia wolności słowa oraz od panowania nad informacjami przekazywanymi ludności,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w gospodarce,

– od wszelkich nadużyć wolności ekonomicznej oraz formowanie się mafii i szarej strefy w gospodarce,

– od wszelkich prób blokowania równych możliwości ekonomicznych dla wszystkich,

– od wszelkiej korupcji i nadużyć władzy w organach ścigania,

– od starań wszelkich sił, które próbują przekupić policję, aby uniknąć konsekwencji swoich przestępstw,

– od przemytu środków odurzających,

– od wszelkiej korupcji i nadużycia władzy w środowiskach naukowych,

– od używania nauki w celu szerzenia ideologii, która jest przeciwna Bogu, a tym samym zaprzecza wartości ludzkiego życia,

– od wszelkiej korupcji i nadużywania władzy w życiu religijnym,

– od prób przekształcenia dominujących kościołów w jedynie dozwolone religie, czyniąc z nich narzędzie panowania elity władzy nad ludnością,

– od prześladowań innych religii i prób zniesienia wolności religijnej,

– ku potrzebie obrony życia wszędzie tam, gdzie jest ono dławione i niszczone,

– od bezradności, obojętności i duchowej ślepoty, która powstrzymuje ludzi przed dostrzeżeniem, że są oni wykorzystywani od kolebki aż po grób,

– od emocjonalnych urazów, braku wrażliwości i od nadmiernego skupiania się na sobie, co powstrzymuje ich przed powiedzeniem: „Dosyć tego, już dłużej nie pozwolę na dławienie życia w naszych narodach!”,

– od elit władzy, które dławią życie i traktują ludzi jak przedmioty lub pionki w ich nigdy niekończących się rozgrywkach o pieniądze i władzę,

– od odrzucenia starszych osób, jako bezużytecznych i od tego, aby narody nie korzystały z ich mądrości,

– od agresywnej mentalności, że nic nigdy nie jest wystarczające lub wystarczająco dobre,

– od wszystkich sił ciemności uniemożliwiających urzeczywistnienie Królestwa Bożego w Polsce i w Europie Wschodniej,

– od elity władzy, która jest przekonana, iż wie lepiej od Boga jak wszystko powinno być urządzone,

– od elity, która wychowana została w wierze w komunistyczne i kapitalistyczne kłamstwo głoszące, że człowiek nie potrzebuje Boga i w konsekwencji uznającą, iż ma ona prawo do wywyższania siebie, jako bogów na Ziemi, pałając żądzą absolutnej władzy, której nie można kwestionować,

– od tej elity władzy i niechęci zaakceptowania odpowiedzialność ludzi za przywoływanie mocy Boga dla obrony narodów przed tą totalitarną siłą,

– od elity władzy, która próbuje utrzymać lub wzmocnić nierówności w narodach pozwalając wąskiej elicie stale się bogacić, podczas gdy większość ludności nie może znaleźć pracy lub żyje w ubóstwie.

– od prób manipulacji narodami, w kierunku nowej rewolucji, która przygotuje scenę dla jeszcze sroższych totalitarnych reżimów,

– od ułudy, że państwo i elita władzy mogą zająć miejsce Boga,

– ku rzeczywistości, w której ludzie muszą przejąć władzę na rzecz swoich narodów poprzez moc Boga w swym wnętrzu,

– od elity władzy, która wykorzystuje rządy do zniewalania narodów poprzez niesprawiedliwe prawa, które dają elicie specjalne przywileje,

– od tych, którzy usiłują przeciwdziałać powstaniu prawdziwej demokracji w Polsce i w Europie Wschodniej,

– od rządzących elit i ku pomocy, by przeciwstawić się niesprawiedliwym i zmanipulowanym prawom, aby Bóg mógł działać przez ludzi i pomógł ustanowić oświecone rządy w Polsce i w krajach Europy Wschodniej,

– od elity władzy, która wykorzystuje system monetarny dla zniewolenia narodów i skupienia całego bogactwa w swoich rękach,

– od tych, którzy usiłują zniszczyć gospodarkę wolnorynkową próbując przywrócić kontrolę państwa nad gospodarką narodów i uniemożliwiać powstawanie mniejszych przedsiębiorstw,

– od wszelkich manipulacji ekonomicznych przeciwnych temu, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i stworzyć dobrobyt dla wszystkich narodów,

– od międzynarodowej elity władzy, która wykorzystuje system bankowy próbując przejąć panowanie nad gospodarką narodów,

– od tych, którzy usiłują zdobyć panowanie nad narodami przez wmanewrowanie ich w kolejną wojnę, a nawet w III wojnę światową,

– od zarzewi wojny, aby narody mogły się wznieść ponad swoją krwawą przeszłość i ustanowić prawdziwy pokój,

– od elity władzy, która wykorzystuje media i systemy edukacji dla zniewolenia narodów poprzez dezinformację i degradowanie kultury,

– od tych, którzy usiłują udaremnić ludziom zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób elita władzy wykorzystała komunizm i kapitalizm, aby ich zniewolić,

– od wszelkiej dezinformacji i degradowania kultury, co sprowadza ludzi do poziomu zwierząt poprzez pustą rozrywkę pozbawioną piękna, moralności i wyższych wartości,

– od wszelkiej dezinformacji, aby pozwolić Bogu ujawnić wszystkie kłamstwa w społeczeństwach i ich kulturze,

– od elity władzy, która wykorzystuje swoją siłę dla pozbawiania ludzi możliwości duchowego wzrastania poprzez niekończącą się pogoń za statusem, pieniędzmi i władzą lub poprzez materializm, narkotyki, alkohol, seks, pornografię i wszystkie inne formy uzależnień,

– od kłamstwa mówiącego, iż materialna obfitość i zbytek automatycznie doprowadzą do szczęścia,

– od materializmu, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i przemienił Polskę i Europę Wschodnią w lepszą platformę dla wniebowstąpienia dusz,

– od elity władzy, która wykorzystuje swoją pozycję dla pozbawiania narodów i ich członków ich duchowej misji poprzez kompletny brak szacunku dla wolności jednostki i praw człowieka,

– od tych, którzy usiłują zniewolić narody i ludzi poprzez niesprawiedliwe więzienie, zadłużanie, niewolniczą pracę, prostytucję, inżynierię społeczną lub pranie mózgów w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym,

– od wszelkich prób pozbawienia ludzi danych im przez Boga praw,

– od wszelkich prób odebrania im wolności, aby Bóg nie mógł działać poprzez nich i ustanowić wolne i sprawiedliwe społeczeństwo z równymi możliwościami dla wszystkich,

– od elity władzy, która wykorzystuje swój status dla zniewolenia wszystkich narodów i ich członków przez całkowity brak szacunku dla świętości ludzkiego życia,

– od tych, którzy usiłują przeszkodzić duszom w realizacji boskich planów ich egzystencji, poprzez kontrolę populacji, aborcję, bezrobocie, biedę, niskie emerytury oraz niski poziom opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych,

– od wszelkiego poczucia beznadziei i rozpaczy, od wszelkiego poczucia, że ludzie są bezradni i zbyt słabi, aby móc polepszyć swoją przyszłość,

– od wszelkich prób niszczenia życia, aby Bóg mógł działać poprzez ludzi i utrzymać właściwą ilość członków narodów będących we wcieleniu,

– od duchów i energii ciemności.

– od kłamstw antychrysta,

– od duchowej niewoli pod siłami antychrysta,

– od materialnej niewoli pod elitą władzy,

– od elity władzy w każdym narodzie,

– od wszystkich toksycznych energii wysyłanych przeciwko nam przez siły tego świata,

– od całej nienawiści, gwałtownej reakcji i zemsty sił antychrysta, które są wściekłe, kiedy wygłaszamy tę inwokację, 

A ponad to: W imię JESTEM KTÓRY JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wzywamy Elohim Astreę do przejęcia władzy nad narodami Ukrainy i Białorusi oraz do uwolnienia swego Kręgu i Miecza, by pochłonęła wszystkie nieczyste energie, unieszkodliwiła wszystkie upadłe istoty, demony i twory /świadomości zbiorowej/ oraz uwolniła ludzi od …

[tutaj możesz dołączyć również Twoje własne, specyficzne wołanie]…

oraz od wszystkich sił ciemności we wszystkich czterech oktawach Ziemi, podsycające w nas nienawiść, podziały i wrogość i przygotowujących wojnę we wschodniej Ukrainie; od świadomości ubóstwa, która utrudnia przejaw boskiej obfitości w naszym życiu; od wszystkich elementów naszej zbiorowej psychiki, które ograniczają naszą wolność i podsycają podziały w wielu obszarach życia; od stanu bezwładności, braku woli i chęci istnienia, od niewolniczej tolerancji status quo, od niechęci dla wzięcia odpowiedzialności za sytuację w naszych krajach i za okoliczności własnego życia, od poczucia lęku i beznadziejność, od uzależnienia od świadomości „żądamy chleba i igrzysk”, od narkotyków, alkoholu i innych szkodliwych nawyków, od niechęci wyrażania świadomości Chrystusa, od gotowości do rezygnacji z naszej wolności poprzez unikanie sytuacji, które mogą pogorszyć nasze życie; od skłonności do osądzania, nienawiści i fanaytyzm
.

Wołamy również o przebudzenie najbardziej uduchowionych ludzi na Ukrainie i Białorusi, aby zdali sobie sprawę ze swej prawdziwej duchowej tożsamość i przyczynili się do konstruktywnych zmian poprzez realizację Boskiego Planu swego życia, co doprowadzi te kraje do twórczego wzrostu, obfitości i urzeczywistnienia Złotej Ery. 

A ponad to … 

W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najwyższe efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Umiłowana Astreo, przywołuję Twoją Obecność, stojącą wysoko nad naszym polskim narodem na kształt ludzkiej postaci i promieniującą bardzo jasnym, Białym Światłem. 

Kochana Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowana Astreo, przywołujemy Twój Krąg, pokryty płomieniami jaskrawej Bieli i błyszczącego szafirowego Błękitu. 

Kochana Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowana Astreo, przywołujemy Twój Miecz, pokryty płomieniami Bieli i szafirowego Błękitu. 

Kochana Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowana Astreo, wołamy do Ciebie, abyś połączyła Krąg i Miecz i toczyła nimi w bardzo szybkim promieniujący, kołującym ruchu, promieniującym Białym i Błękitnym światłem. 

Kochana Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a 
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Kochana Astreo, wołamy do Ciebie, abyś skierowała Twój Krąg i Miecz, aby zeszły one pionowo w kierunku fizycznej oktawy. 

Kochana Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Kochana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz, schodzące w fizyczną oktawę, aby podzieliły się na miliony kopii, które promieniują teraz we wszystkich kierunkach, obejmując cały nasz naród. 

Kochana Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do oczyszczenia zbiorowej świadomości, do oczyszczenia fizycznej, emocjonalnej i mentalnej oktawy i oktawy tożsamości naszego kraju i wszystkich ludzie, którzy w nim żyją. 

Kochana Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowana Astreo, wołamy, aby to działanie wywołało efekt domina, który stopniowo przełamie bariery nieczystości, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się światła i rozprzestrzenianie się świadomość Złotej Ery w naszym kraju. 

Umiłowana Astreo, pomóż nam odkryć sekret,
iż tworzymy naszym umysłem,

a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwieni lub pochłonięcie narodowych demonów i tworów /świadomości zbiorowej/, które uniemożliwiają przejawienie się Złotej Ery Saint Germain w naszym kraju i narodzie. 

Umiłowana Astreo, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 2

1. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów powodujących, że ludzie są przywiązany do historii i tradycji naszego kraju i narodu. 

Kochana Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, powodujących, że ludzie są gotowi pójść na wojnę. 

Kochana Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do pochłonięcia w świadomości zbiorowej i w psychice członków naszego narodu i wszystkich karmicznych zapisów wojny. 

Kochana Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcie karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie /naszego narodu/ są przywiązani do określonych systemów myśli religijnej czy politycznej. 

Kochana Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie są gotowi zabijać swych bliźnich, aby promować idee. 

Kochana Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, że ludzie są uprzedzeni lub żywią nienawiść wobec określonych grup ludzi w naszym własnym narodzie lub w innych narodach. 

Kochana Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, iż ludzie dokonują aktu przeniesienia, że zawsze jest to wina innych zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje narodowe i indywidualne uwarunkowania. 

Kochana Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że pewne problemy są spowodowane przez określone uwarunkowania w naszej narodowej świadomości. 

Umiłowana Astreo, pomóż nam odkryć sekret,
iż tworzymy naszym umysłem,

a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i tworów /świadomości zbiorowej/ oraz do pochłonięcia karmicznych zapisów, które powodują, iż ludzie nie widzą, iż powtarzamy pewne wzorce zachowań i że nie przekroczymy ich, dopóki nie będziemy skłonni spojrzeć na naszą indywidualną i narodową psychikę. 

Umiłowana Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 3

1. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów, tworów /świadomości zbiorowej/ i upadłych istot starających się utrzymać sytuację, w której niewielka elita kontroluje nasz naród. 

Kochana Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i i upadłych istot starających się manipulować procesami politycznymi w naszym narodzie. 

Kochana Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Czystości Światłem tnie na wskroś 
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować systemem finansowym i gospodarką naszego kraju. 

Kochana Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni
od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować prasą naszego kraju i całością środków masowego przekazu. 

Kochana Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania 
wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się zapobiec ujawnieniu wszystkich manipulacji i gwałcenia naszych demokratycznych praw i praw człowieka. 

Kochana Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować naszym narodowym systemem edukacji. 

Kochana Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować naszą narodową gospodarką i przemysłem. Wołamy do Ciebie o ujawnienia całej korupcji. 

Kochana Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur,
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe.

8. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować armią naszego kraju i polityką dotyczącą wojska. 

Umiłowana Astreo, pomóż nam odkryć sekret,
iż tworzymy naszym umysłem,

a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do unieszkodliwienia demonów i upadłych istot starających się manipulować interakcją naszego narodu z innymi narodami. 

Umiłowana Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 4

1. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od epickiej mentalności /walki dobra ze złem/ od i całego czarno-białego myślenia. 

Kochana Astreo, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru,
uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza planeta urośnie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
ŚwiatłemCzystości  tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od świadomość oddzielenia i od iluzji, że możemy wyrządzić krzywdę innym bez krzywdzenia samych siebie. 

Kochana Astreo, w czystości Boga,
daj przyspieszenie naszej energii życia,
podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności
z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszystkich uzależnień od narkotyków, alkoholu, seksu, hazardu i tym podobnych nałogów. 

Kochana Astreo z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości – jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość miłości. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszelkiej skłonności do projekcji winy na bliźnich, jako przyczyny naszych problemów i od wszelkiej tendencji do angażowania się w niekończące się zmagania z innymi ludźmi. 

Kochana Astreo, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy,
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania, a wzniesiemy się z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od marzeń o istnieniu idealnego systemu i od myślenia, że możemy rozwiązać wszystkie problemy przez zmuszanie każdego do posłuszeństwa temu systemowi. 

Kochana Astreo, jesteśmy gotowi dostrzec,
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu, aby mogli nawiązać do podstawowego człowieczeństwa i wartości w sobie samych i we wszystkich innych ludziach. 

Kochana Astreo, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu, aby dostrzegli, że jedynym sposobem na rozwiązanie naszych problemów jest wzmożenie naszej uważności, aby móc podnieść naszą świadomość i otrzymać idee Złotej Ery dla naszego narodu bezpośrednio od Saint Germain. 

Kochana Astreo, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur,
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
ŚwiatłemCzystości  tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych członków naszego narodu od wszystkiego, co uniemożliwia im budowanie stałej współpracy z Saint Germain. 

Kochana Astreo, pomóż nam odkryć sekret,
iż tworzymy naszym umysłem,

a więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowana Astreo, wzywamy Twój Krąg i Miecz do uwolnienia najbardziej kreatywnych ludzi naszego narodu od wszystkiego, co uniemożliwia im dostrzec i zaakceptować potencjał Złotej Ery dla Polski. 

Umiłowana Astreo, wszyscy pragniemy,
uczyć się używać ognia Twej Czystości,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochana Astreo z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru
Światłem Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe.

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, akceptujemy, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Saint Germain tworzą nieprzenikalną tarczę wokół nas samych i wokół wszystkich ludzi w naszym narodzie, zapieczętowując nas od wszystkich niedoskonałych energii i sił ciemności we wszystkich czterech oktawach materialnego wszechświata.

Akceptujemy, że Fioletowy Płomień przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, aby książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego. Amen.

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wzywam Cię, umiłowany SHIVO, abyś przejawił Twoją Gorejącą Obecność, dla uwolnienia wszystkich dusz, które odeszły [tu opisz krótko daną katastrofę lub "od czasu mego ostatniego o to wołania"]. Uwolnij je od wszelkich przywiązań do ich poprzednich żywotów i do ich fizycznych ciał. Uwolnij je, aby ujrzały światło Boga i w tym świetle podążały za aniołami.

 Po wykonaniu tego wezwania powtórz Moje imię kilka razy, albo połącz moje imię z prostym wezwaniem do Matki Maryi, lub Kuan Yin na przykład: 

 (x9) "Zdrowaś Mario, łaskiś pełna – SHIVA!"

lub
 

(x9) OM MANI PADME HUM* - SHIVA! 

 

* Klejnocie w Kwiecie Lotosu do Ciebie zanosimy nasze błagania! 

(Wizualizuj lśniące słońce a nad nim, w trakcie wygłaszania poniższych mantr kolejno: Gautamę Buddę, Saint Germain i Matkę Maryję.)

   Gautamo Buddo, jesteś doskonałym lustrem dla Ziemi!

 Saint Germain, jesteś doskonałym lustrem dla gospodarki na Ziemi!

 Matko Maryjo, jesteś doskonałym lustrem dla sytuacji kobiet na Ziemi!

 Maraytaii, wołam o Twoją Podnoszącą na Duchu Obecność w imieniu wszystkich kobiet, które potrzebują wytchnienia, kiedy przytłacza je ich codzienne życie, ich odpowiedzialność, chaos, jakiego doświadczają wokół siebie, ucisk lub przemoc, na które są wystawiane. 

O, Kosmiczna Matko, tak bardzo Cię kocham,
Twa Pieśń Miłości zawsze w prawdzie mnie trzyma.
Wypełniasz mnie Twym Świętym Tonem
i nigdy nie czuję się samotna/y.
Amen.

Komentarze

06.08.2022 11:39

Monika Piekarska

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

06.08.2022 15:07

Monika Piekarska

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08.2022 13:03

Paweł Kontny

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną